GEZINSHUIS BORNE

Grotestraat 138, 7622 GP Borne Phone: (06) 21964440 | Email: info@gezinshuisborne.nl
Protocol Privacybeleid 4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevensGezinshuis Borne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Om te verwerken in een zorgovereenkomst, dossiervorming en verslaglegging • In verband met gemeentelijke trajecten • Het afhandelen van betalingen • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving • Gezinshuis Borne gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Zilliz voor voortgangrapportage, algemene rapportage, verslaglegging, plannen kinderen/jongeren, en facturatie. E- mailverwerking via Gmail, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen gezinshuis Borne, ouders, hulpverleners en andere professionals, samenwerkingspartners, perscontacten, netwerkpartners en politieke contacten. Middels dit systeem worden e-mails verstuurd en e-mailadressen worden opgeslagen. Alle e-mail vindt plaats via versleutelde berichten via Zorgmail. 5. Geautomatiseerde besluitvorming Gezinshuis Borne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 6. Bewaartermijn Gezinshuis Borne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: • Voor- en achternaam minimaal 20 jaar • Geslacht minimaal 20 jaar • Geboortedatum minimaal 20 jaar • Geboorteplaats minimaal 20 jaar • Adresgegevens minimaal 20 jaar • Telefoonnummer minimaal 20 jaar • E-mailadres minimaal 20 jaar • BSN minimaal 20 jaar • Dossier/verslag minimaal 20 jaar • Website Voor de duur van het voortbestaan van de praktijk U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Christine Nijmeijer (gezinshuisouder van gezinshuis Borne) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gezinshuis Borne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap